Ochrana osobních údajů GDPR

Jste-li naším zákazníkem, odběratelem, dodavatelem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Přečtěte si následující podmínky ochrany osobních údajů. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

Podmínky ochrany osobních údajů


I.
Základní ustanovení


1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je CARERO s. r. o., IČ 28108272 se sídlem Písek 311, 739 84 Písek (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou info@carero.cz a telefonní číslo 555 508 930.
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II.
Zákonný důvod zpracování osobních údajů


1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”),
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen “Souhlas”).
2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů budeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě platného právního důvodu.

III.
Osobní údaje zpracováváme na základě účelu zpracování a to z následujících důvodů:

Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvy Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář, email Osobní údaje klientů (kontaktní údaje, někdy data narození) E-mailová komunikace, kontaktní formulář, objednávací formulář Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, tištěné dokumenty, účetnictví
Oprávněný zájem Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů s podobným zbožím) Kontaktní údaje klientů Informace z objednávek Mailingové služby (mailchimp, smartmailing, ecomail), cloudová úložiště, subdodavatelé
Oprávněný zájem Běžná analýza návštěvnosti Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů, IP adresy Pohyb uživatelů webových stránek na webu, registrace, zobrazení stránek Google Analytics, webhostingové služby a další analytické nástroje
Souhlas Marketing a propagace webu E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátory Formulář pro newsletter, registrační formuláře Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů (smartmailing, ecomail, mailchimp), sms (Go SMS, MySMS)
Souhlas Zveřejnění recenze zákazníka, zákaznických fotografií a videí Jméno zákazníka, fotografie, e-mail E-mailová komunikace, chat Cloudová úložiště, mailingové služby, webhosting, facebook

Cookies

Při procházení webových stránek zaznamenáváme IP adresu, vaše chování na stránkách a informace z jakých stránek přicházíte. Používáme cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce, díky tomu můžeme svým zákazníkům nabídnout ještě lepší služby. Cookies můžete ve svém počítači zakázat nebo vymazat.

IV.
Doba uchovávání údajů


1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu) a nezbytně nutnou dobu z důvodu vedení účetnictví.
Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které správce nedokáže zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací zpracovatelů, které ochraňují svá data a na dané zpracování se specializují.
1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů a analytických nástrojů.
2. Správce je oprávněn předat potřebné osobní údaje třetím stranám pro vyřízení objednávky za účelem doručení. Zpracovatelé (Geis, Česká pošta, GLS a další) využijí údaje pouze k přepravě zboží.
3. Správce je povinen předat potřebné osobní údaje účetní firmě, aby se vyhovělo zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů a faktur.


VI.
Vaše práva


1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. V případě výmazu osobních údajů ze zasílání informačních newsletterů podobného charakteru, nebo třetích stran, máte právo se odhlásit. To můžete provést v daném emailu (“Z odběru se můžete odhlásit.”) nebo nás informovat prostřednictvím emailu info@carero.cz. Máte možnost vyplnit formulář pro odhlášení marketingových sdělení, který naleznete zde: bit.ly/odhlaseni-z-odberu-vo.
3. Z marketingových sdělení prostřednictvím SMS máte právo se odhlásit před email info@carero.cz nebo prostřednictvím formuláře zde.
4. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů


1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VII.
Mlčenlivost


Správce všechny ujišťuje, že všichni zaměstnanci a spolupracovníci, kteří budou zpracovávat osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů.

IX.
Závěrečná ustanovení


1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, obchodních podmínek, a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře při registraci a souhlasem se zasíláním marketingových sdělení.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

CARERO s. r. o.

Písek 311
739 84 Písek
Česká republika