Dovolená s CAREREM

Získejte poukaz na dovolenou v hodnotě 20 000 Kč za vaše nákupy!

Zúčastněte se speciální akce, kterou jsme připravili jako poděkování našim věrným zákazníkům.

CO MŮŽETE ZÍSKAT?
Poukaz na dovolenou v hodnotě 20 000 Kč! Každý zákazník, který splní podmínky akce, bude mít možnost zvýhodněného nákupu poukazu za symbolickou 1 Kč!

CO PRO TO UDĚLAT?
Nakupovat u CARERA. Základní podmínkou pro získání poukazu je dosažení obratu alespoň
500 000 Kč bez DPH v období od září do prosince 2020.

KDY A KAM MŮŽETE VYRAZIT?
Poukaz bude platný po celý rok 2021 a budete si za něj moci pořídit jakoukoli dovolenou z nabídky vybrané cestovní kanceláře.

JAK SE ZAPOJIT?
Stačí kontaktovat svého obchodníka v CARERU na některém z uvedených kontaktů:
Robert Kyselica (kyselica@carero.cz; +420 725 850 101)
Radim Górecki (radim@carero.cz; +420 727 939 378)
Petr Janík (janik@carero.cz; +420 725 419 657)

Kompletní pravidla marketingové akce "DOVOLENÁ S CAREREM" ("MKT 1/20")

 1. Úvodní ustanovení
 1. Obchodní společnost CARERO, s.r.o., IČ 28108272, DIČ CZ28108272, sídlem Písek 311, 739 84 Písek u Jablunkova, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 341456, (dále jen „CARERO“) organizuje akci „DOVOLENÁ S CAREREM“ (marketingové akce "MKT 1/20", dále jen „Akce“) a tímto stanoví její pravidla a podmínky.
 2. Akce je určena zákazníkům CARERA, kteří mají účet na velkoobchodním webu velkoobchod.carero.cz.
 1. Doba trvání
 1. Akce probíhá v termínu od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020.
 1. Základní podmínky účasti
 1. Akce se může zúčastnit každý zákazník CARERA zaregistrovaný na webu velkoobchod.carero.cz, pokud splní podmínky Akce uvedené v těchto pravidlech, zejména nikoliv však výlučně:
  1. Je právnická nebo podnikající fyzická osoba se sídlem na území České republiky;
  2. Má kompletně a pravdivě vyplněnou registraci na velkoobchod.carero.cz;
  3. Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu ke CARERU, jakož i k osobám s CAREREM personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
 2. Zákazník se stává Účastníkem Akce (dále jen „Účastník“) zasláním emailu, v němž vyjádří zájem o účast v Akci a souhlas s pravidly Akce, na adresu obchod@carero.cz.
 3. Z Akce budou vyloučeni ti, kteří:
  1. Nesplní podmínky Akce uvedené v těchto pravidlech;
  2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s Akcí;
  3. Neplní své smluvní závazky vůči CARERU, zejména pak ti, u kterých bude CARERO evidovat v průběhu konání Akce a v průběhu vyhodnocení Akce prodlení ve splatnosti faktur.
 4. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.
 1. Předmět akce
 1. Účastníci Akce mají možnost zvýhodněného nákupu poukazu na dovolenou v nominální hodnotě 20 000 Kč a dobou uplatnitelnosti nejméně 12 měsíců (dále jen „Poukaz“) při splnění daných podmínek.
 2. Podmínky, které musí Účastník splnit pro dosažení možnosti zvýhodněného nákupu Poukazu, jsou:
  1. Obrat Účastníka realizovaný u CARERA v době trvání Akce dosáhne minimální hodnoty 500 000 Kč bez DPH.
 3. Zvýhodněná cena Poukazu je stanovena na 1 Kč.
 4. Účastníci nemohou požadovat jakékoli finanční plnění v souvislosti s Akcí.
 5. Každý Účastník, který nesplnil podmínky pro možnost zvýhodněného nákupu, bere na vědomí, že v Akci neuspěl, a souhlasí s tím, že mu CARERO nemusí o tomto zasílat speciální informaci.
 6. CARERO vyhodnotí výsledky Akce nejpozději do 31. 1. 2021.
 7. CARERO bude úspěšné Účastníky Akce výherce Dárkového poukazu na dovolenou kontaktovat elektronicky v den vyhodnocení výsledků Akce prostřednictvím emailu a/nebo telefonu Účastníka, který uvedl v registraci na webu velkoobchod.carero.cz. V rámci této komunikace bude také sdělena informace o vybrané cestovní kanceláři, u níž bude možné uplatnit zakoupený Poukaz.
 8. Úspěšní Účastníci budou mít možnost realizovat zvýhodněný nákup Poukazu nejpozději do 15. 2. 2021.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. CARERO neodpovídá za události mimo svou kontrolu a za události, které nemohl při vynaložení veškeré odborné péče předvídat.
 2. CARERO si vyhrazuje právo zrušit, odložit nebo upravit tuto Akci a podmínky Akce nebo jakoukoli jejich část bez udání důvodu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodu soutěž zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Pořadatel má právo nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu vynaložených nákladů.
 3. Pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce a pro informování Účastníků o výsledcích Akce, bude CARERO zpracovávat osobní údaje Účastníka, a to jméno, příjmení a emailovou adresu. Správcem i zpracovatelem osobních údajů je CARERO. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 1 roku po skončení Soutěže. Účast v Akci je dobrovolná a zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast v Akci a bez jejich poskytnutí není možné se Akce účastnit. Účastník souhlasí s tím, že CARERO zveřejní jeho jméno a příjmení na webových stránkách CARERA, a na sociálních sítích, které využívá. Účastník dále vyslovuje souhlas s pořízením a použitím obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů jeho osoby pro marketingové účely CARERA, a to po dobu 5 let.
 4. Pro případ nejasností týkajících se pravidel Akce jsou pravidla umístěna na stránce velkoobchod.carero.cz/dovolenascarerem.
 5. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Akce.
 6. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

V Jablunkově 15. 9. 2020